آلمان در تلاش برای ایجاد سیستم پرداخت به ایران پس از اعمال تحریم‌های آمریکایک مقام آلمانی گفت که کشورش به همراه شرکای اروپایی می‌کوشند تا سیستمی برای پرداخت به ایران پس از اعمال تحریم‌های آمریکا ایجاد کنند.