انعقاد قراردادهایی مشابه ترکمانچای با پزشکان/ پذیرش غیرعلمی دانشجویان پزشکی در کشوررئیس سابق سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه کمتر از ۲۰ درصد پزشکان در کشور واجد حمایت بیمه‌ای هستند گفت: قراردادهایی مشابه ترکمانچای با پزشکان منعقد می‌شود که حداقل حقوق انسانی در آنها مدنظر است.