بهلول‌زاده در رده سیزدهم قهرمان قهرمانان المپیک جوانان ژیمناستیکرضا بهلول زاده در رده سیزدهم قهرمان قهرمانان المپیک جوانان قرار گرفت.