تأمین مالی ۲۶۰ میلیارد تومانی سهامدار عمده مخابرات با اوراق تبعیخوش‌طینت گفت: در این مدل تأمین مالی، سهام شرکت مخابرات ایران به همراه اختیار فروش تبعی آن از سوی شرکت توسعه اعتماد مبین به عنوان سهامدار عمده عرضه شد.