روحانی با پیشنهاد تخفیف ۳۵ درصدی نسبت به نرخ ارز نیما برای زائران اربعین حسینی موافقت کردرئیس جمهور با پیشنهاد رئیس بانک مرکزی برای تخفیف ۳۵ درصدی نسبت به نرخ ارز نیما برای زائران اربعین حسینی، موافقت کرد.