روزانه ۶ تا ۷ هزار بيمار دربيمارستان ميلاد پذيرش مي شوندائم مقام مديرعامل بيمارستان ميلاد گفت‌: روزانه ۶ تا ۷ هزار بيمار دربيمارستان ميلاد پذيرش مي شوند و در زمينه پيوند كليه سومين مركز كشوري و دومين مركز در تهران هستيم.