نرخ انواع آبزیان در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعلام شدنرخ انواع آبزیان در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعلام شد.